Apolo Anton Ohno

Apolo Anton Ohno (Season 4 Champion)

Partner: Karina Smirnoff

About the author